CB058386

Wraz z  przejściem z przedszkola do szkoły, przed dzieckiem stoją nowe zadania. A wraz z nowymi wyzwaniami zachodzą zmiany miedzy innymi w sferze poznawczej. Okres szkolny jest czasem, kiedy dziecko zaczyna mieć obowiązki i poddaje się procesowi, jakim jest – nauka, wchodząc w nową rolę – rolę ucznia.

Rozwój sfery poznawczej u dziecka;

  1. nabywa zdolności związanych z przyswajaniem i przetwarzaniem informacji o sobie i o otaczającym świecie; pojawia się analizowanie, planowanie, przewidywanie konsekwencji własnych działań oraz innych osób;
  2. zaczyna kontrolować własna uwagę i potrafi nią objąć więcej elementów; wpływa to na możliwość skoncentrowania się na konkretnym zadaniu/czynności mimo innych bodźców; umiejętność dowolnego skupiania uwagi ma szczególne znaczenie w nauce szkolnej i czynieniu postępów w nauce;
  3. zachodzą zmiany w obszarze pamięci, która zaczyna być pamięcią logiczną, przejawia się to w rozwijaniu własnych strategi pamięciowych (np. kojarzy z dostępnymi umysłowo przedmiotami, rysuje symbole, śpiewa); strategie te polegają na tym, że dziecko, chcąc zrozumieć i przyswoić treść odpowiednio ją sobie organizuje;
  4.  pojawia się rozumienie przyczynowo skutkowe, co oznacza, że dziecko zaczyna widzieć różne strony rzeczywistości i łączyć te informacje ze sobą; pozwala mu to na wyjaśnianie związków, między przyczynami i skutkami;
  5. potrafi dokonywać operacji logicznych takich jak: szeregowanie, klasyfikowanie i posługiwać się pojęciami przestrzeni, czasu prędkości, ale kwestie te odnoszą się jedynie do zdarzeń rzeczywistych, czyli takich z jakimi dziecko się spotkało; dziecko potrzebuje odniesienia do rzeczywistości; zdobywania wiedzy powinno się odbywać przez aktywność, a nie przez słuchanie;
  6. utrata dotychczasowej spontaniczności, teraz nim dziecko coś zrobi, najpierw pomyśli – to osiągnięcie powoduje, że dziecko jest w stanie poczekać z jakąś reakcją np. z porozmawianiem z koleżanką do przerwy; umiejętność ta pomaga zdystansować się do własnych przeżyć, aby nie zakłócały pracy nad zadaniem;